عناوین اخبار واطلاعیه ها

 

ما می خواهیم که تمامی نسل بشر از ثمرات پیشرفت های اقتصادی، فناوری و اجتماعی برخوردار باشند و زندگی هایی کامل و مثمر داشته باشند. ما می خواهیم که از رشد اقتصادی پایدار، جامع و تثبیت شده ای داشته باشیم، مشاغلی درخور داشته باشیم و کار برای همه وجود داشته باشد، به اشتراک رونق و شکوفایی و سبک زندگی های پایدار در سراسر جهان کمک کنیم، به پیشبرد پایدارسازی صنعت، کشاورزی و زیرساخت ها کمک کنیم، و تا حد ممکن از دسترسی به خدمات انرژی های نوین اطمینان حاصل نماییم.

 

ورود به سیستم